You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Můj Vodafone

Paste this code into your website: Customize

Můj Vodafone

Díky aplikaci Můj Vodafone spravujete svůj účet kdykoliv a odkudkoliv. Přihlásíte se jednoduše telefonním číslem, číslem služby, číslem plátce nebo e-mailem, a hned tak získáte aktuální přehled o čerpání svých jednotek (data, volné minuty a SMS) nebo třeba o stavu Vyúčtování.

Kromě přehledů všeho druhu, které můžete mít i formou widgetu přímo na ploše telefonu (nebo ještě blíž, na svých Apple Watch), si v aplikaci na pár kliknutí aktivujete další služby a upravíte ty stávající (např. dokoupení dat k vašemu tarifu, nastavení roamingu), zaplatíte Vyúčtování, dobijete kredit (kartou nebo kuponem). A to vše přehledně a jednoduše u všech služeb, která u nás máte.

Aplikace je zcela zdarma, a to jak doma, tak v zahraničí. O žádná data ze svého balíčku tak nepřijdete. Dále na vás v sekci Moje nabídky čekají nové soutěže, bonusy a slevy od nás či našich obchodních partnerů.

Co dalšího Můj Vodafone nabízí? Třeba roamingovou kalkulačku, možnost nákupu nové SIM karty a zařízení, tmavý režim, který šetří oči a baterii, převod fyzické SIM karty na elektronickou eSIM, informace o vaší smlouvě a tarifu, měřič rychlosti připojení, mapu našich prodejen a pokrytí či důležité zprávy z Vodafonu. Je toho opravdu spousta, tak neváhejte a pořádně ji prozkoumejte!

Můj Vodafone není určen zákazníkům OneNet. Na ty čeká aplikace OneNet CZ na https://itunes.apple.com/cz/app/vodafone-onenet-cz/id972687958?l=cs&mt=8
Thanks to My Vodafone application you can control your account anytime from anywhere. You can log in easily with your phone number, service number, payee number or e-mail, and right away you will receive actual overview about your units usage (data, free minutes and SMS) or for example about your billing status.

Except overviews of all kind, that you can have also by form of widget directly on your phone screen (or even closer, on your Apple Watch), you can activate other services in your app with few clicks and edit those that are running (for example additional purchase of data to your tariff, roaming settings), you can pay billings, you can top up the credit (by card or coupon). And all this clearly and simply for all the services you have with us.

Application is completely for free, at home, but also abroad. Therefore you will not miss any data from your package. Furthermore there are new competitions, bonuses and discounts from us or our business partners, waiting for you in the section My offers.

What else is My Vodafone offering? For example roaming calculator, possibility to buy new SIM card and devices, dark mode, which saves eyes and battery, conversion of physical SIM card to electronic eSIM, information about your contract and tariff, speed control of connection, maps of our stores and coverage or important news from Vodafone. There is really plenty of it, so wait no more and explore this app thoroughly!

My Vodafone is not for customers of OneNet. For those, application OneNet CZ awaits at https://itunes.apple.com/cz/app/vodafone-onenet-cz/id972687958?l=cs&mt=8
Features
Developer
Vodafone Czech Republic a.s.