You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Siamdio

Paste this code into your website: Customize

Siamdio

Siamdio ได้รวบรวมเอาสถานีวิทยุชั้นนำในประเทศไทย มารวมเอาไว้ให้ผู้ใช้ได้รับฟังผ่านทาง Application โดยมีความสามารถที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งานต่างๆ

การใช้งาน Siamdio จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เนื่องจากต้องมีการรับส่งข้อมูลกับทางเซิร์ฟเวอร์ที่ออกอากาศ โดยแนะนำให้ใช้ผ่านทาง 4G หรือ Wi-Fi เท่านั้น

**ผู้พัฒนาได้พัฒนาแค่ในส่วนของการเชื่อมต่อ และลูกเล่นภายในแอพฯ มิใช่ผู้ Streaming แต่อย่างใด หากการรับฟังติดขัด หรือไม่สามารถฟังได้ อาจเกิดจากทางผู้ Streaming เอง (จากทางสถานี) หรืออาจเกิดจากอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้เองด้วย
Features
Developer
Phanuwat Yoksiri