You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Siamdio

Paste this code into your website: Customize

Siamdio

Siamdio ได้รวบรวมเอาสถานีวิทยุชั้นนำในประเทศไทย มารวมเอาไว้ให้ผู้ใช้ได้รับฟังผ่านทาง Application โดยมีความสามารถที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งานต่างๆ

ความสามารถเด่น
• มีสถานีวิทยุให้เลือกฟังมากกว่า 100 สถานีทั่วประเทศ ทั้งสถานีท้องถิ่น และบนอินเตอร์เน็ต
• สามารถตั้งเวลาปิดได้
• สามารถทำรายการโปรดสถานีได้
• สามารถควบคุมการเล่นผ่านทาง Remote Control ได้
• มีการอัพเดตเพลงยอดนิยมบน iTunes Store และรับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเพลงดังกล่าวได้
• แนะนำเพลงที่กำลังเล่นอยู่ (สนับสนุนบางสถานีเท่านั้น)
• ค้นหาเพลงจาก iTunes Store และแสดงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน Siamdio จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เนื่องจากต้องมีการรับส่งข้อมูลกับทางเซิฟเวอร์ที่ออกอากาศ โดยแนะนำให้ใช้ผ่านทาง 3G, LTE หรือ Wi-Fi เท่านั้น เนื่องจาก EDGE มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำ จึงอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน

หากสถานีไหนไม่สามารถฟังได้ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Report ที่จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่ไม่สามารถฟังได้เพื่อแจ้งให้ทางผู้พัฒนาตรวจสอบ

**ผู้พัฒนาได้พัฒนาแค่ในส่วนของการเชื่อมต่อ และลูกเล่นภายในแอพฯ มิใช่ผู้ Streaming แต่อย่างใด หากการรับฟังติดขัด หรือไม่สามารถฟังได้ อาจเกิดจากทางผู้ Streaming เอง (จากทางสถานี) หรืออาจเกิดจากอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้เองด้วย
Features
Developer
Phanuwat Yoksiri